2019

VERÁN

Septiembre / 14 y 15

“Xornadas Técnicas de Montaña”
Orientación en Montaña e GPS

Esta actividade deportiva e formativa, pretende anticiparse aos posibles problemas derivados da perdas en montaña. Os percorridos por montaña poden transcorrer por lugares onde seguir a traxectoria deseñada pode ter unha gran dificultade, ademais, tanto a noite como os repentinos cambios nas condicións meteorolóxicas como a néboa poden ser os causantes dunha das perdas con graves consecuencias. Os coñecementos de cartografía e o orientación como o compás ou o GPS, nos permitirán saír e completar os nosos percorridos con eficacia e seguridade.

¡¡ Las Montañas de Trevinca-A Veiga ya son Paraíso Natural !! Por su fauna y avifauna. Por su flora. Por su morfología glaciar. Por sus ríos y valles. Por sus bosques y limpios cielos nocturnos.

¡¡ Muy pronto debería de ser !! ¡¡ PARQUE NATURAL !!

Vilanova – A Ponte  – Xares – Minas de volframio de Vilanova – Carboeiro

 
SÁBADO, 14 
09:00 hRecepción de participantes. Historia da cartografía.
09:15 hCharla: Interpretación dos mapas topográficos e orientación con mapa. Preparación dun percorrido de curta distancia. Orientación con mapa e compas.
11:00 hCafé
11:30 hSaída de prácticas: Percorrido con mapa e compás.
14:00 hDescanso para comer.
15:30 hCharla: O GPS. Recepción de satélites – Páxinas principais – Configuración
20:30 hDescanso para cear.
22:30 hPercorrido nocturno con GPS.
24:00 hFinal da xornada.
DOMINGO, 15 
09:00 hCharla: O GPS e o PC – Descargar Tracks de webs – Pasar Tracks a GPS – Gardar Tracks en el PC.
10:30 hPercorrido de prácticas co GPS.
14:30 hComida de campo.
16:00 hAnálise dos temas máis importantes. Conclusiones finais.
17:00 hClausura das Xornadas de Orientación en Montaña e GPS.
 • É conveniente que os/as participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano 2019, de non ser así, deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.

 • A organización non se fai responsable dos accidentes ou danos que por causas fortuítas poidan ocorrer ós/ás participantes, pero loxicamente, se intentarán prever e se tratará por tódolos medios de evitalos. A inscrición nesta actividade confirmará a aceptación de dito punto

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do/a menor.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado adecuado para unha marcha por montaña. É conveniente levar algunha prenda de abrigo para os descansos.

 • O tipo de comida para esta actividade é conveniente que sexa de tipo lixeiro, o aconsellable, podería ser: froitas secas (pasas, figos, cirolas, dátiles, etc.), barriñas de cereais, chocolate, algunha froita e auga suficiente. Nos percorridos por montaña polas súas características, non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante a actividade.

 • Debido ao paso por zonas con abundancia de animais salvaxes e outros de pastoreo, non se permite o acompañamento de cans, ou calquera outro animal de compaña.

 • Os/as participantes deberán respectar as instrucións da organización que teñan que ver coa súa seguridade ou a do grupo, de non ser así, poderán ser excluídos da actividade como participantes, baixo a responsabilidade da Dirección da actividade.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

 • Os/as participantes se comprometen a respectar o entorno e a non deixar ningún tipo de lixo, tamén, a evitar calquera dano a animais e plantas.

 • A data límite para anotarse á actividade é o xoves 12 de setembro, ata as 21:00 h.

 • É conveniente que os participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano 2019, de non ser así, deberán indicalo na inscrición para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do/da menor.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia nos seus vehículos particulares.

 • Tódalas comidas se realizarán por conta propia.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes nestas xornadas deberán levar o calzado idóneo para percorridos por media montaña.

 • Non se permite a participación de cans ou calquera outro animal de compañía.

 • Non se permite o consumo de bebidas alcólicas durante as actividades.

 • En todo momento, os/as participantes están suxeitos ás normas da organización e dirección dos/as responsables do percorrido.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo de residuos xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

Clases práctico teóricas – Material de oritentación (GPS, compases, etc.) – Cafés descansos

Dirección
Juanjo Lorenzo Veigas
Técnico Deportivo N2 – Media Montaña

Colaborador
Jose Manuel Pérez Prego
Técnico Deportivo Superior, Guía de Alta Montaña, UIAGM

Colaborador
Marcos Pérez Rivas
Experto en GPS

Colaboradora
Mónica Rodríguez Fernández
Técnica Deportiva N1

Nº PRAZAS

12

CONFIRMADAS

12

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA