FORMULARIO DE SOCIO/A

  SOLICITUDE DE ADMISIÓN DE SOCIO/A

  En cumprimento do Artigo 7 dos estatutos do Club de Montañismo "Montañas de Trevinca", lle comunico ao Presidente a miña solicitude de adquirir a condición de socio/a de dito club, e para que así conste, cubro e asino este documento cos meus datos persoais:

  *Campos obrigatorios

  Coa firma deste documento aceptas aboar a cota de asociado/a que o Club aprobe en Asemblea Xeral, e así mesmo, aceptas que dita cota se cargue na conta bancaria indicada neste documento?.

  Si aceptoNon acepto

  Aceptas recibir no correo electrónico e teléfono móbil indicados, ou outro que proporciones con posterioridade, as comunicacións que o Club estime oportunas?.

  Si aceptoNon acepto

  ACEPTACIÓN *
  RESPONSABLE: CM Montañas Trevinca que recolle estes datos a través deste formulario. FINALIDADE: Xestión e tramitación das accións necesarias para todo o concerniente o teu tratamento como socio/a no Clube de Montañismo Montañas de Trevinca. Comunicacións relacionadas coas actividades, funcionamento ordinario da asociación, etc. LEXITIMIZACIÓN: Correcta execución da túa condición de asociado/a. DESTINATARIOS: Organismos públicos e/ou privados competentes para poder tramitar tódalas xestións necesarias para cumprir coas obrigas legais e coa túa condición de socio/a. DEREITOS: acceder, retificar e suprimir os datos, así como outros dereitos.

  ✓ Lin e acepto a Política de Privacidade: https://www.montanasdetrevinca.es/politica-de-privacidad

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.

  En MONTAÑAS DE TREVINCA tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado, realizar a facturación do mesmo, en caso necesario, e cumprir coas obrigacións legais aplicables, sendo a base xurídica a execución dun contrato. Os datos proporcionados se conservarán mentres se manteña a relación asociativa ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Vostede ten dereito a obter a confirmación sobre se en MONTAÑAS DE TREVINCA estamos tratando os seus datos persoais, así como a exercer os seus dereitos como interesado. Pode obter máis información dirixíndose a: Responsable: MONTAÑAS DE TREVINCA – CIF: G32470817 – Enderezo Postal: VILANOVA DE TREVINCA S/N - VILANOVA, 32366, A VEIGA (OURENSE) – Teléfono: 616 54 69 72 Email: club@montanasdetrevinca.es