2022

OUTONO

Septembro / 24

“Xornadas Técnicas de Montaña”
Orientación en Montaña e GPS

Esta actividade deportiva e formativa, pretende anticiparse aos posibles problemas derivados da perdas en montaña. Os percorridos por montaña poden transcorrer por lugares onde seguir a traxectoria deseñada pode ter unha gran dificultade, ademais, tanto a noite como os repentinos cambios nas condicións meteorolóxicas como a néboa poden ser os causantes dunha das perdas con graves consecuencias. Os coñecementos de cartografía e o orientación como o compás ou o GPS, nos permitirán saír e completar os nosos percorridos con eficacia e seguridade.

¡¡ Las Montañas de Trevinca-A Veiga ya son Paraíso Natural !!
Por su fauna y avifauna. Por su flora. Por su morfología glaciar. Por sus ríos y valles.
Por sus bosques y limpios cielos nocturnos.

¡¡ Muy pronto debería de ser !!
¡¡ PARQUE NATURAL !!

Proximidades do Carboeiro – Vilanova de Trevinca – A Ponte (A Veiga) – Edreira.

 
SÁBADO, 24 
09:00 hRecepción de participantes.
09:15 hInterpretación dos mapas topográficos e orientación con mapa e compás:
* Historia da Cartografía.
* Principios cartográficos.
* O Compás.
* Operacións básicas co compás.
11:15 hPausa para café
11:45 hRetorno a aulas:
* Emprego conxunto de mapa e compás.
* Preparación dun percorrido de curta distancia. Orientación con mapa e compás.
* Nocións básicas de GPS.
14:00 hDescanso para comer.
15:15 hSaída de prácticas:
* Parte práctica de orientación con mapa e compás.

* Parte prácticas con GPS.

19:00 hFinal da xornada.
 • É conveniente que os/as participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano en curso, de non ser así, deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.

 • A organización non se fai responsable dos accidentes ou danos que por causas fortuítas poidan ocorrer ós/ás participantes, pero loxicamente, se intentarán prever e se tratará por tódolos medios de evitalos. A inscrición nesta actividade confirmará a aceptación de dito punto

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do/a menor.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado adecuado para unha marcha por montaña. É conveniente levar algunha prenda de abrigo para os descansos.

 • Non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante a actividade.

 • Non se permite o acompañamento de cans, ou calquera outro animal de compaña.

 • En todo momento os/as participantes, están suxeitos ás normas da organización e dirección dos/as responsables da xornada de orientación.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • Os/as participantes se comprometen a respectar o entorno e a non deixar ningún tipo de lixo, tamén, a evitar calquera dano a animais e plantas.

 • A data límite para anotarse á actividade é o xoves 22 de setembro, ata as 15:00 h.

 • Tódalas comidas se realizarán por conta propia, salvo o café da media mañá.

 • O lixo ou restos de calquera tipo de residuos xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

Clases práctico-teóricas – Material de oritentación (GPS, compases, mapas, etc.) – Café descanso

Dirección Antonio Fernández (Cholo) Técnico Deportivo en Alpinismo – Montañismo – Escalada en Roca Docente Juanjo Lorenzo Veigas Técnico Deportivo N2 – Media Montaña Docente Marcos Pérez Rivas Técnico Deportivo N1 Docente Mónica Rodríguez Fernández Técnica Deportiva N1

Nº PRAZAS

08

CONFIRMADAS

00

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA