En primeiro lugar, pedimos desculpas as/os nosas/os asociadas/as por non celebrar esta Asemblea con anterioridade. Lamentablemente, as razóns sanitarias por todas/os coñecidas debido a esta pandemia, impediron non poder celebrar en data e forma dita asemblea contemplada nos nosos estatutos.
Grzas pola vosa sempre fundamental colaboración .

Un saúdo.

Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria

Estimada/o asociada/o.

Pola presente, e coa potestade que me outorgan os estatutos no  seu artigo 17º, eu D. Antonio Fernández Pena, Presidente do Club de Montañismo “Montañas de Trevinca”, lle comunico a convocatoria de Asemblea Xeral Ordinaria de dita asociación deportiva.

Esta asemblea terá lugar en Vilanova de Trevinca, A Veiga (Casa Rural “O Trisquel”) o vindeiro domingo, 6 de xuño as 20:00 horas en primeira convocatoria, e media hora despois en segunda e última convocatoria as 20:30 horas, quedando nesta validada para celebrarse a asemblea, sexa cal sexa o número de asistentes.

Puntos do día:

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
  2. Explicacións da actual situación do COVID19 (Actividades, atraso Asemblea, normativas, etc.).
  3. Aprobación se procede da memoria e balance económico do exercicio do pasado ano 2020.
  4. Aprobación, se procede, do orzamento do presente ano 2021.
  5. Memoria das actividades do pasado ano 2020.
  6. Programa de actividades do ano en curso.
  7. Comunicación do listado de socios/as, altas e baixas.
  8. Rogos e preguntas.

En Vilanova de Trevinca, a 15 de maio do 2021

Asdo.:     Antonio Fernández Pena (Cholo)