Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2023

Estimada/o asociada/o.

Pola presente, e coa potestade que me outorgan os estatutos no  seu artigo 17º, eu D. Antonio Fernández Pena, Presidente do Club de Montañismo “Montañas de Trevinca”, lle comunico a convocatoria de Asemblea Xeral Ordinaria de dita asociación deportiva.

Esta asemblea terá lugar en Vilanova de Trevinca, A Veiga (Casa Rural “O Trisquel”) o vindeiro domingo, 12 de febreiro as 19:30 horas en primeira convocatoria, e media hora despois en segunda e última convocatoria as 20:00 horas, quedando nesta validada para celebrarse a asemblea, sexa cal sexa o número de asistentes.

Puntos do día:

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
  2. Aprobación se procede da memoria e balance económico do exercicio do pasado ano 2022.
  3. Aprobación, se procede, do orzamento do presente ano 2023.
  4. Memoria das actividades do pasado ano 2022.
  5. Programa de actividades do ano en curso.
  6. Comunicación do listado de socios/as, altas e baixas.
  7. Rogos e preguntas.

En Vilanova de Trevinca, a 23 de xaneiro do 2023

Asdo.:     Antonio Fernández Pena (Cholo)