En primeiro lugar, pedimos desculpas as/os nosas/os asociadas/as por non celebrar o pasado día 15 de marzo, as asembleas Ordinaria e Extraordinaria previstas para esa data. Lamentablemente, as razóns sanitarias por todas/os coñecidas debido a esta pandemia, impediron non poder celebrar en data e forma ditas asembleas contempladas nos nosos estatutos.
Grzas pola vosa sempre fundamental colaboración .

Un saúdo.

Convocatoria Asemblea Xeral Extraordinaria – Elección de Presidenta/e

Estimada/o asociada/o.

Pola presente, e coa potestade que me outorgan os estatutos no  seu artigo 17º, eu D. Antonio Fernández Pena, Presidente do Club de Montañismo “Montañas de Trevinca”, lle comunico a convocatoria de Asemblea Xeral Extraordinaria de dita asociación deportiva.

Esta asemblea terá lugar en Vilanova de Trevinca, A Veiga (Casa Rural “O Trisquel”) o vindeiro domingo, 30 de agosto as 19:00 horas en primeira convocatoria, e media hora despois en segunda e última convocatoria as 19:30 horas, quedando nesta validada para celebrarse a asemblea, sexa cal sexa o número de asistentes.

Puntos do día:

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
 2. Elección de Presidente.
 3. Aprobación das cotas para o presente ano 2020.
 4. Rogos e preguntas.

En Vilanova de Trevinca, a 07 de agosto do 2020

Asdo.:     Antonio Fernández Pena (Cholo)

Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria

Estimada/o asociada/o.

Pola presente, e coa potestade que me outorgan os estatutos no  seu artigo 17º, eu D. Antonio Fernández Pena, Presidente do Club de Montañismo “Montañas de Trevinca”, lle comunico a convocatoria de Asemblea Xeral Ordinaria de dita asociación deportiva.

Esta asemblea terá lugar en Vilanova de Trevinca, A Veiga (Casa Rural “O Trisquel”) o vindeiro domingo, 30 de agosto as 20:00 horas en primeira convocatoria, e media hora despois en segunda e última convocatoria as 20:30 horas, quedando nesta validada para celebrarse a asemblea, sexa cal sexa o número de asistentes.

Puntos do día:

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
 2. Aprobación se procede da memoria e balance económico do exercicio do pasado ano 2019.
 3. Aprobación, se procede, do orzamento do presente ano 2020.
 4. Memoria das actividades do pasado ano 2019.
 5. Proposta de anulación do seguro de Accidentes.
 6. Aprobación de solicitude de subvención á Deputación de Ourense.
 7. Programa de actividades do ano en curso.
 8. Comunicación do listado de socios/as, altas e baixas.
 9. Rogos e preguntas.

En Vilanova de Trevinca, a 07 de agosto do 2020

Asdo.:     Antonio Fernández Pena (Cholo)